• Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Beleggingsbeleid

Het doel van ons beleggingsbeleid

Het primaire doel van het beleggingsbeleid is om het vermogen in stand te houden en de risico’s ten aanzien van de solvabiliteitspositie te beperken. Tevens is het doel om, onder de gestelde condities, een zo optimaal mogelijk rendement te behalen waardoor een positieve bijdrage aan de jaarlijkse premie te realiseren is.

Behalve deze financiële criteria weegt ONVZ ook sociale, corporate governance en milieuoverwegingen mee in zijn beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid en de governance zijn uitgewerkt in een door de Raad van Commissarissen (RvC) goedgekeurd Treasury statuut. ONVZ hanteert bij het beleggingsbeleid de volgende principes:

 • kostenbeheersing
 • laag risico
 • goede kwaliteit
 • transparantie

Strategisch beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid en de uitwerking hiervan in de strategische assetallocatie (SAA) is defensief, prudent en gericht op het in stand houden van vermogen en het minimaliseren van de risico’s. Bij het vaststellen van het beleggingsbeleid baseert ONVZ zich op de primaire doelen (uitgangspunten) uit het treasury statuut. Vanuit deze doelen wordt het beleggingsbeleid vertaald naar de investment beliefs in het jaarlijks vast te stellen beleggingsplan.

De beleggingsportefeuille is opgesplitst in een returnportefeuille en een matchingportefeuille. Door deze opsplitsing van de beleggingsportefeuille wordt invulling gegeven aan (op Solvency II-gronden) risicogebaseerd beleggen. Binnen de returnportefeuille is een hoger risicoprofiel mogelijk dan binnen de matchingportefeuille. Met de splitsing en de mogelijkheid tot hoger risicoprofiel wordt een hoger rendement beoogd. De returnportefeuille wordt belegd volgens de SAA. Na een uitvoerige asset liability management-analyse is gebleken dat er binnen het risicobudget ruimte is om een deel (10 procent) van de returnportefeuille toe te wijzen aan een Nederlands hypothekenfonds.

Beleggingsmandaat

Op basis van het strategisch beleggingsbeleid is het beleggingsmandaat bepaald. Dit mandaat is verstrekt aan de externe vermogensbeheerder en kent strikte eisen en bandbreedtes voor de verschillende beleggingscategorieën waar ONVZ en de beheerder zich aan moeten houden. De vermogensbeheerder adviseert over de te selecteren fondsmanagers. In principe is het uitgangspunt daarbij, in het kader van onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder, dat geen ‘eigen’ huisfondsen worden geadviseerd en geselecteerd.

Governance en organisatie

ONVZ heeft het vermogensbeheer, na een zorgvuldige selectieprocedure, uitbesteed. Daarbij is gekozen voor het zogenaamde fiduciaire model. In de selectie ten behoeve van de keuze voor de vermogensbeheerder zijn ESG-criteria meegenomen. ESG staat voor Environmental, Social & Governance, de gangbare Engelse termen voor verantwoord en duurzaam.

Door ONVZ is het fiduciaire model zodanig ingevuld dat ONVZ volledig in control is en blijft over de beleggingen. Dat wil zeggen dat alle beslissingen (bijvoorbeeld over fondsmanagers en rebalancing) door ONVZ worden genomen.

In het door de RvC goedgekeurde Treasury Statuut zijn de doelstellingen van de beleggingsportefeuille vastgelegd. Hierin zijn ook de randvoorwaarden opgenomen. De randvoorwaarden hebben betrekking op de risico’s en de maatschappelijk verantwoorde invulling van de beleggingsportefeuille.

Ieder kwartaal komt de beleggingscommissie, die belast is met de uitvoering van het beleggingsbeleid, bijeen. De beleggingsresultaten van de beleggingsportefeuille worden besproken met de RvC en het Audit en Risk Committee.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

ONVZ gaat verantwoord om met de premiegelden van zijn verzekerden. ONVZ belegt daarom voorzichtig en neemt geen onnodige risico’s. Wij zijn ons daarnaast bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en milieu. Hierbij past een duurzaam en maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille. In ons beleggingsbeleid wegen wij daarom naast financiële criteria, ook sociale, corporate governance en milieuoverwegingen mee.

Download ons ESG-beleggingsbeleid (Environmental, Social en Governance). Het ESG-beleggingsbeleid ontwikkelen wij continu verder.

In 2018 is het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector ondertekend door het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Dit ‘IMVO-convenant’ is bedoeld om samenwerking tot stand te brengen tussen betrokken partijen (verzekeraars, diverse non-gouvernementele organisaties, overheid en vakbeweging) om problemen in de internationale keten te voorkomen en aan te pakken. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN-richtlijnen voor bedrijven en voor mensenrechten en gaat zich daarnaast inzetten voor onder meer dierenrechten. In het eerste jaar starten de partijen met gezamenlijke projecten op het gebied van energietransitie en klimaatverandering. ONVZ neemt deel aan een van de werkgroepen die zich bezighouden met de implementatie en toepassing van het IMVO-convenant.

ONVZ belegt uitsluitend in bedrijven en landen die voldoen aan de volgende fundamentele uitgangspunten:

 • respecteren van mensenrechten
 • respecteren van arbeidsrechten
 • tegengaan van corruptie
 • bescherming van het milieu en klimaat
 • geen controversiële wapens
 • respecteren van normen voor corporate governance

ONVZ heeft in haar beleggingsportefeuille diverse duurzame beleggingsfondsen opgenomen voor Euro bedrijfsobligaties, de aandelenportefeuille en het geldmarktfonds. Op deze manier is ons belegd vermogen volledig duurzaam.

Voor de discretionaire (obligatie)portefeuille heeft ONVZ bewust gekozen voor Europese staatsobligaties omdat dit een veilige, duurzame en transparante belegging is. Naast de hierboven genoemde beleggingsfondsen en discretionaire obligatieportefeuille hebben wij een Nederlands Hypothekenfonds geselecteerd. Het bedrijfspand, dat ook als belegging wordt meegeteld, is in 2016 duurzaam gerenoveerd en heeft het duurzaamheidskeurmerk Breeam Very Good ontvangen.

De geselecteerde externe vermogensbeheerders van de beleggingsfondsen zijn zeer actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. De beleggingsfondsen hebben als uitsluitingscriteria:

 • ondernemingen die niet voldoen aan de UN Global Compact-criteria
 • ondernemingen die meer dan 5 procent van hun omzet realiseren met het vervaardigen of aanbieden van tabak
 • ondernemingen die clustermunitie, landmijnen, nucleaire/biologische/chemische wapens vervaardigen

De aandacht voor duurzaamheidsaspecten in de beleggingen is een continu proces binnen ONVZ. Ieder kwartaal wordt aan de beleggingscommissie gerapporteerd over de resultaten en handelwijze van de beleggingsfondsen in het kader van duurzaamheid. De beleggingscommissie bespreekt de beleggingsfondsen periodiek en past indien nodig de portefeuille aan.

Voor de invulling van de beleggingsportefeuille is gekozen om gebruik te maken van de volgende instrumenten:

Negatieve selectie:

 • ONVZ belegt niet in organisaties die betrokken zijn bij controversiële wapenhandel, waaronder massavernietigingswapens, nucleaire- en chemische wapens, landmijnen en clusterbommen
 • ONVZ streeft ernaar om niet te beleggen in organisaties die zich stelselmatig schuldig maken aan het schenden van één of meerdere principes uit de UN Global Compact
 • ONVZ sluit de tabaksindustrie uit
 • het uitsluitingenbeleid van de vermogensbeheerder sluit aan bij het ESG-beleid van ONVZ
 • de beleggingsfondsen hebben mogelijk een ander uitsluitingsbeleid, maar dit zal zoveel mogelijk aansluiten bij het ESG-beleid van ONVZ. Aan de hand van periodieke rapportages over de uitsluitingen van de verschillende beleggingsfondsen kan de beleggingscommissie de raad van bestuur adviseren tot aanpassingen in de portefeuille

Positieve selectie: bij de selectie en beoordeling van de beleggingsfondsen worden de ESG criteria toegepast.

Stembeleid: ONVZ heeft een aandelenfonds geselecteerd die ESG heeft geïntegreerd en die aansluit bij de principes van ONVZ. Omdat ONVZ geen discretionaire aandelenportefeuille heeft, wordt het stembeleid bij aandeelhoudersvergaderingen ingevuld door het aandelenfonds. Het aandelenfonds heeft uitgebreide procedures en richtlijnen die zij hanteren bij de invulling van hun stembeleid.

Engagement: ONVZ heeft beleggingsfondsen geselecteerd die ESG hebben geïntegreerd en die aansluiten bij de principes van ONVZ. Omdat ONVZ geen discretionaire credit en aandelenportefeuille heeft, wordt het engagementbeleid ingevuld door de beleggingsfondsen. De beleggingsfondsen hebben uitgebreide procedures en richtlijnen die zij hanteren bij de invulling van hun engagementbeleid.

 • meer informatie over het engagementbeleid van Northern Trust vindt u in dit document
 • meer informatie over het engagementbeleid van Aberdeen Standard Life vindt u in dit document
 • meer informatie over het engagementbeleid van NN IP vindt u in dit document

Beleggingsportefeuille

Per 31 december 2020

Beleggingsfondsen

Credits

European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund (Aberdeen Standard Life Investments)

Euro Sustainable Credit (excluding Financials) – I Cap EUR (NN L)

Geldmarkt

Liquid EUR (NN L)

Wetgeving

ONVZ voldoet aan alle bepalingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Besluit prudentiële regels Wft voor de uitbesteding van werkzaamheden en de Richtlijn Solvency II.

ONVZ heeft tevens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. De code is van toepassing op het intern beheerde vermogen. Ten aanzien van het externe, door derden beheerd vermogen, geldt een inspanningsverplichting om te bewerkstelligen dat de vermogensbeheerders maatschappelijk verantwoord beleggen. Het IMVO-convenant in de verzekeringssector wordt geïntegreerd in het beleggingsbeleid.

Daarnaast is ONVZ lid van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland en onderschrijft zij de respectievelijke gedragscodes:

[1] United Nations Principles for Responsible Investment zijn best practice normen voor vermogensbezitters en –beheerders die in hun beleggingsproces rekening willen houden met milieu, sociale omstandigheden en goed bestuur.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.