• Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Inkoop verpleging en verzorging thuis

 

Inkoopbeleid verpleging en verzorging thuis

Inkoopbeleid

Nieuwe zorgaanbieders

Overige formulieren

Algemene vragen 

 • De indexatie op het tarief is onvoldoende om mijn kosten te dekken. Kan ik een hoger tarief met ONVZ afspreken om kostendekkend te zijn?

  Omdat ONVZ geen invloed heeft op individuele bedrijfskeuzes die bepalen of een tarief kostendekkend is, gaat ONVZ niet in op kostprijsdiscussies van individuele zorgaanbieders.

 • Het is administratief te belastend om als thuiszorgorganisatie aan twee kwaliteitskaders te voldoen, namelijk het kwaliteitskader wijkverpleging en het kwaliteitskader Wlz. Wij verzoeken dat het kwaliteitskader wijkverpleging ook van toepassing is op de Wlz.

  Het inkoopbeleid van ONVZ gaat alleen over de wijkverpleging in de Zvw. ONVZ maakt geen inkoopafspraken voor de Wlz. Om deze reden kan ONVZ hier geen uitspraak over doen.

 • Hoe stimuleert ONVZ dat zorgaanbieders van elkaars good practices leren?

  Wanneer wij zien dat er methoden worden gebruikt die de sector verder kunnen helpen, brengt ONVZ zorgaanbieders met elkaar in contact om good practices te delen.

 • In uw inkoopbeleid staat: "De momenten waarop de verzekerde rust of slaapt en zorgverleners enkel aanwezig zijn zonder verpleegkundige of verzorgende noodzaak, kunnen niet worden ge├»ndiceerd of als wijkverpleging worden gedeclareerd." Dus het bieden van nachtzorg (8 uur per nacht) is niet meer mogelijk vanuit de Zvw?

  Het veld heeft in overleg met het Zorginstituut afgesproken niet langer over de term nachtzorg maar over intensieve verzorging te spreken. Intensieve verzorging kan ook 's nachts noodzakelijk zijn. Het bieden van intensieve zorg in de nacht is nog wel mogelijk vanuit de Zvw. De voorwaarde is wel dat er ook daadwerkelijk zorg geleverd moet worden. Enkel aanwezigheid zonder verpleegkundige of verzorgende noodzaak kan niet langer worden geïndiceerd of gedeclareerd onder de Zvw.

 • Als ik geen overeenkomst sluit met ONVZ, wat zijn dan de gevolgen voor de zorglevering en de vergoeding?

  De lopende zorg aan cliënten die verzekerd zijn bij ONVZ moet blijven doorgaan. Dat wil zeggen: de zorgovereenkomst met de cliënt mag niet opgezegd worden. Deze overeenkomst is er één op grond van de WGBO en beëindiging mag alleen in geval van een gewichtige reden (art. 7:460 BW). Het ontbreken van een contract met een zorgverzekeraar wordt hier niet toe gerekend. Aangezien de wet hier zeer beknopt over is, heeft de KNMG een aanvullende richtlijn ontwikkeld.

  Zorgaanbieders zonder overeenkomst kunnen geen integrale prestaties declareren en er geldt een lagere vergoeding voor uw cliënt. De maximale vergoedingen vindt u op onvz.nl/maximale-vergoedingen. Daarnaast geldt er een machtigingsprocedure.

 • Moet de hbo-verpleegkundige in loondienst zijn van mijn organisatie?

  Ja. Om een overeenkomst te sluiten met ONVZ, moet uw organisatie een hbo-opgeleide verpleegkundige in loondienst hebben. Dit moet ook zichtbaar zijn binnen de administratie van Vektis. Ook voor zorgaanbieders zonder overeenkomst geldt dat zij een hbo-verpleegkundige in loondienst moeten hebben.

  De hbo-opgeleide verpleegkundige voert niet alleen de indicatiestelling uit. Hij of zij is er ook voor de coördinatie, bewaking van de kwaliteit en de evaluatie van de zorg.

  Daarnaast voert de hbo-verpleegkundige ook overleg met de huisarts/medisch specialist en, als dit aan de orde is, neemt hij of zij namens de organisatie deel aan het sociaal wijkteam.

 • Door de toenemende vraag kan het wenselijk zijn om onder bepaalde voorwaarden medewerkers van een lager deskundigheidsniveau (helpende-plus) in te zetten. Is dit toegestaan?

  Voor zorgaanbieders waarmee ONVZ een overeenkomst heeft, geldt dat de zorgaanbieder voor het leveren van de zorg de minimaal vereiste deskundigheidsniveaus inzet. Dit is volgens de richtlijnen die getoetst worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zorg verleend door een helpende op deskundigheidsniveau 2 is alleen toegestaan als dit gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van een hbo-gediplomeerd verpleegkundige in loondienst.

 • Onder welke voorwaarden mag prestatiecode 1036 gebruikt worden?

  De prestatiecode 1036 kan alleen gedeclareerd worden als de zorg is gebaseerd op geprotocolleerde vormen van ketenzorg-programma's. Ook mag de zorg uitsluitend worden ingezet voor verzekerden met COPD, diabetes mellitus, CVA, reuma, chronisch hartfalen en verzekerden die moeten leren omgaan met een stoma. Dit zijn dezelfde voorwaarden die golden voor Advies, instructie en voorlichting (AIV).

 • Waar kan ik het zorginkoopbeleid 2020 vinden?

  Tot en met 2020 kocht ONVZ de zorg in via VRZ Zorginkoop. Voor meer informatie over de inkoop tot en met 2020 gaat u naar VRZ Zorginkoop.

Vragen 2021

 • Hoe wordt de loonkostencomponent ge├»ndexeerd in het tarief 2021?

  ONVZ volgt de voorlopige indexering OVA zoals gepubliceerd door de NZa. Een indexering van 3,24% zal worden toegepast op het personele deel (89,5%) van het tarief.

 • In uw inkoopbeleid benoemt u dat de zorgverlener zichtbaar en actief werkt met risicosignaleringen. De risicosignalering zorgproblemen is, vanwege administratieve lastenverlichting, afgeschaft in 2019. Dit is integraal onderdeel van Omaha. Kunt u bevestigen dat een risicosignalering niet nodig is?

  In het inkoopbeleid staat: "De zorgaanbieder werkt zichtbaar en actief met de risicosignalering zorgproblemen zijnde huidletsel, voedingstoestand, incontinentie, valpreventie, depressie en medicatiegebruik. Dit uit zich in – waar relevant en ter beoordeling aan de zorgaanbieder – ingevulde risicoanalyses en de opvolging daarvan in het dossier van de verzekerde." De standaard risicosignalering is in 2019 afgeschaft. In specifieke gevallen is een risicosignalering echter wel noodzakelijk. Het is aan de zorgverlener om, op basis van zijn of haar deskundigheid, te kijken of er een risicosignalering nodig is.
   
   

 • Bij het indexeren van de tarieven hanteert ONVZ de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging. Kan ONVZ bevestigen dat de volgende tekst uit het akkoord wordt gevolgd? "In de lokale onderhandelingen wordt de overheidsbijdrage aan de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (OVA) volledig doorvertaald in de af te spreken prijzen in contracten."

  Ja. Hierbij volgt ONVZ de voorlopige indexering OVA zoals gepubliceerd door de NZa. Een indexering van 3,24% zal worden toegepast op het personele deel (89,5%) van het tarief.

 • Kan ONVZ concreet maken welke OVA-versie in het tarief van 2021 zal worden verwerkt? Is dat de versie uit het CEP 2020, of de versie uit de juni-raming of de versie uit de MEV 2020?

  ONVZ volgt de voorlopige indexering OVA, zoals gepubliceerd door de Nza. Een indexering van 3,24% zal worden toegepast op het personele deel (89,5%) van het tarief.

 • Kunt u de methodiek aangaande de doelmatigheidsberekening meer in detail toelichten? Wij vinden het erg belangrijk dat de spelregels hierover aan de voorkant voor zowel de zorgverzekeraar als de aanbieder volstrekt helder zijn.

  In het inkoopbeleid van 1 april 2020 hebben we aangekondigd dat we de doelmatigheid met een andere rekenmethodiek willen gaan benaderen. Vanwege de onzekere effecten van de coronacrisis hebben we besloten deze nieuwe rekenmethode uit te stellen. We zullen – waar dat relevant is – de methode blijven gebruiken zoals we dat in de afgelopen jaren ook als VRZ Zorginkoop hebben gedaan. Doelmatigheid zal worden berekend door het totaal aantal uren zorg in het jaar 2019 te delen door het aantal unieke cliënten in dat jaar. Zo wordt het gemiddeld aantal uren zorg per unieke cliënt per jaar berekend.

Vragen 2022

 • Ik heb nog geen overeenkomst. Hoe vraag ik een overeenkomst wijkverpleging aan?

  De voorwaarden waaronder wij nieuwe zorgaanbieders wijkverpleging contracteren, zijn terug te vinden in ons zorginkoopbeleid wijkverpleging. Voor het jaar 2022 en 2023 zal ONVZ zorgaanbieders slechts onder zeer specifieke omstandigheden toelaten tot deze procedure. Uitsluitend in die regio's waar we problemen ervaren met het invullen van de zorgplicht, kunnen we overwegen een uitzondering te maken. Wanneer u een overeenkomst met ONVZ wilt aangaan, kunt u onder vermelding van uw AGB-code een e-mail sturen naar contractbeheer.venv@onvz.nl. Voor wij u een eventueel contractaanbod doen, ontvangt u een vragenlijst via de Uitvraagmodule van VECOZO. Let op: ONVZ sluit geen overeenkomsten met individueel werkende zzp'ers.

 • De prestatie Thuiszorgtechnologie (1062) is opgenomen in de overeenkomst Wijkverpleging 2022-2023 zonder dat ik hier een aanvraag voor heb gedaan. Wat zijn de voorwaarden voor declareren?

  De coronacrisis heeft aangetoond dat het wenselijk is de inzet van eHealth in de vorm van zorg op afstand te versnellen. Om deze versnelling te faciliteren hebben wij de prestatiecode 1062 Thuiszorgtechnologie standaard in al onze overeenkomsten opgenomen. We willen hiermee iedere zorgaanbieder in staat stellen in ieder geval te (gaan) werken met medicatie toedienen met behulp van een medicijndispenser en/of met beeldschermzorg wanneer dit passend is. U mag hiervoor bij ONVZ 2,5 uur per geïncludeerde cliënt per maand declareren tegen het voor u geldende integrale tarief. Voor het aanvragen van bekostiging van andere vormen van eHealth kunt u een business case bij ons indienen.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.