• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,3

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers van de basisverzekering

onvz-premieopbouw-2018-PrJPEG

Toelichting bij de jaarcijfers 2017

Zorgverzekeraars publiceren hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens eenzelfde sjabloon. Op deze manier kunnen belangstellenden op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de bedrijfsvoering van zorgverzekeraars. De wijze van publiceren hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk met het ministerie van VWS afgesproken.

Hierdoor kunt u de jaarcijfers van de basisverzekering van ONVZ eenvoudig vergelijken met die van andere zorgverzekeraars. De jaarcijfers in dit overzicht gaan over de basisverzekering zoals die zijn opgenomen in de jaarrekening van ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. De opstelling van de jaarcijfers is anders dan die in de jaarrekening. Dit omdat in het overzicht van de jaarcijfers de resultaten van voorgaande jaren afzonderlijk worden getoond. Ook wordt de premietekortvoorziening anders in de jaarcijfers opgenomen dan in de jaarrekening. Onderaan het overzicht laten we u zien wat de verschillen zijn.

Met ingang van 2016 moeten zorgverzekeraars reserves aanhouden op basis van nieuwe Europese regelgeving (Solvency II). ONVZ heeft ervoor gekozen de grondslagen van de jaarrekening zoveel mogelijk te laten aansluiten op die van Solvency II en de afwijkingen zo gering mogelijk te laten zijn. Dit heeft als gevolg dat in de jaarrekening 2016 een stelselwijziging is doorgevoerd.

In dit overzicht lichten wij de onderdelen van de jaarcijfers van de basisverzekering toe.

Resultaat op de basisverzekering in 2017

Hieronder vindt u de jaarcijfers van de basisverzekering plus een korte uitleg.

1a Premies basisverzekering

Dit is het bedrag dat we in 2017 aan premies hebben ontvangen. Daarvan afgetrokken zijn de premies die we niet konden innen en de kortingen die we hebben gegeven voor collectieve verzekeringen, betaaltermijnkorting, evenals de eigen risicokorting.

1b Bijdrage zorgverzekeringsfonds

Dit zijn alle bijdragen die we hebben gekregen van het zorgverzekeringsfonds. Uit dit fonds worden de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars betaald. De risicoverevening zorgt ervoor dat iedereen altijd een basisverzekering kan afsluiten tegen een gelijke premie. Uit het zorgverzekeringsfonds wordt ook een bijdrage ontvangen voor kinderen tot 18 jaar.

1. Subtotaal premies en bijdrage 2017

Dit zijn alle premies van dit jaar plus de bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds (1a plus 1b).

2. Zorgkosten basisverzekering 2017

Dit is het totaal van de door ONVZ betaalde zorgkosten in 2017 plus de nog te verwachten zorgkosten. De te verwachten zorgkosten zijn zorgkosten waarvan de nota’s nog niet binnen zijn, incl. saldo HKC. Het bedrag dat hier staat, is na aftrek van de eigen bijdragen en van de eigen risico’s die klanten zelf betalen en verhaalsopbrengst.

3a. Schadebehandelingskosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de afwikkeling of uitkering van zorgkosten (zoals onze declaratiebehandeling).

3b. Niet verevenbare zorgkosten

Kosten gerelateerd aan (ICT) infrastructuur en samenwerking van zorgprofessionals ter bevordering van kwaliteit van de zorg. Ondanks de relatie met de levering van zorg, is de hoogte van deze kosten niet direct afhankelijk van het zorggebruik van een individuele verzekerde. Om deze reden worden de kosten doorgaans naar rato van de verzekerdenaantallen tussen de zorgverzekeraars verdeeld.

3. Subtotaal schadebehandelingskosten en niet verevenbare zorgkosten

Dit zijn alle schadebehandelingskosten van 2017 plus de niet verevenbare zorgkosten (3a plus 3b).

4. Reclamekosten

Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld advertenties en print- en drukwerk.

5. Acquisitiekosten min reclamekosten

Hieronder zijn opgenomen onze verkoopkosten en ook provisies voor onze verzekeringsadviseurs. We werken samen met een groot aantal tussenpersonen. Ze verkopen onze verzekeringen en zijn aanspreekpunt voor onze klanten. We betalen hen provisies.

6. Overige bedrijfskosten

Dit zijn de overige kosten die wij als organisatie maken. Bijvoorbeeld voor personeel, IT en kantoor. We proberen deze kosten altijd zo laag mogelijk te houden.

7. Subtotaal verzekeringsresultaat 2017

Het verzekeringsresultaat van de basisverzekering is het totaal van alle bedragen die we in 2017 hebben ontvangen min alle kosten die in 2017 zijn betaald of over 2017 betaald zullen gaan worden.

8. Opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

Dit is het rendement van de beleggingen van de basisverzekering in 2017. ONVZ belegt op een verantwoorde en duurzame manier, met een defensief beleggingsprofiel.

9. Subtotaal resultaat 2017

Dit is het resultaat over het jaar 2017 van de basisverzekering. Het is het totaal van het verzekeringsresultaat 2017 en de opbrengsten uit beleggingen.

10. Saldo van de in 2017 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2016

Dit is het bedrag dat we over voorgaande jaren hebben overgehouden. Hieronder de uitleg hoe het komt dat we dit bedrag in 2016 overhielden.

Schattingen als basis

Ieder jaar schatten overheid en zorgverzekeraars hoe hoog de zorgkosten volgend jaar zijn. Die schatting is gebaseerd op:

  • verwachtingen van hoeveel zorg verzekerden nodig zullen hebben en
  • verwachtingen van wat de prijs van de zorg zal zijn.

Zorgverzekeraars krijgen geld binnen via de premies van hun klanten. Daarnaast krijgen ze van de overheid een bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds.

Via het zorgverzekeringsfonds krijgen zorgverzekeraars compensatie voor klanten met hoge zorgkosten. Zo kan iedereen een basisverzekering afsluiten. Ook mensen die al ziek zijn of een handicap hebben.

De hoogtes van de premie en de bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds worden jaarlijks vastgesteld op basis van de schattingen van de zorgkosten. Pas later blijkt wat de kosten echt waren. Soms na een jaar, soms zelfs pas na twee of drie jaar.

Meevallers in de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren hadden de overheid en de meeste zorgverzekeraars hogere zorgkosten verwacht dan er achteraf in werkelijkheid bleken te zijn. Ook in 2017 is gebleken dat de werkelijke zorgkosten over de jaren tot en met 2016 lager zijn uitgekomen dan de reserveringen die ONVZ hiervoor had getroffen.

11. Vrijval premietekortvoorziening jaar 2016

Dit is het bedrag dat we in 2016 gereserveerd hadden om de verwachte verliezen op de premie over 2017 op te kunnen vangen. Dit bedrag is bedoeld om het negatief verzekeringsresultaat 2017, zoals dat is opgenomen onder punt 7, te dekken.

12. Subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren

Dit is het totaal van de in 2017 geregistreerde mee- en tegenvallers in de ramingen uit eerdere jaren en de vrijval van de in 2016 getroffen voorziening om de verwacht verlieslatende premie voor 2017 mee te financieren. Zowel in 2016 als in 2017 was er sprake van een verwacht verlies op de basisverzekering, aangezien er bewust is gekozen voor een verlieslatende premie. Op deze wijze geven wij een deel van onze hoge reserves terug aan onze verzekerden.

13. Resultaat

Dit is het resultaat van de basisverzekering in het verslagjaar 2017. Het is de som van het resultaat 2017 en de in 2017 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen over voorgaande jaren.

Bestemming resultaat

Waar gaat het resultaat naar toe? Het volledige resultaat 2017 wordt ingezet om de premie in 2018 te verlagen. Ook een deel van onze reserves wordt hiervoor ingezet. Meer bestemmingen voor ons resultaat hebben we niet. Wij hebben geen doelstelling om winst te maken. Al het geld blijft dus beschikbaar om voor onze verzekerden goede, betaalbare en toegankelijke zorg te organiseren.

Solvabiliteit op de basisverzekering in 2017

Iedere zorgverzekeraar is verplicht reserves aan te houden. Onze reserves geven de garantie dat we altijd aan onze (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. De overheid bepaalt de hoogte van de minimaal verplichte reserves.

De regelgeving voor de minimaal verplicht aan te houden reserves (vereiste solvabiliteit) is door de invoering van Solvency II per 1 januari 2017 aangescherpt en uitgebreid. Op grond hiervan zijn de verplicht aan te houden reserves aanzienlijk hoger dan onder de oude regelgeving (Solvency I).

We zien er scherp op toe dat onze solvabiliteit niet te hoog is. Solvabiliteit die we niet beschikbaar hoeven te houden, zetten we in voor het zo laag mogelijk houden van de premie en komt zo rechtstreeks ten gunste van onze verzekerden.

Wat is het verschil tussen de jaarcijfers basisverzekering en de jaarrekening?

De jaarcijfers zijn anders weergegeven dan de cijfermatige opstelling in de jaarrekening van ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. In de jaarrekening 2017 is het bedrag al verwerkt dat we uit ons resultaat hebben gehaald om uw premie 2018 te verlagen.

ONVZ investeerde in 2017 77 euro per premiebetaler om de premiestijging voor 2018 zo beperkt mogelijk te houden.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.